واضح تجزیه همبستگی و علیت عملکرد دانه گندم با استفاده از مروری بر تحقیقات انجام شده بر روی گیاه دارویی سیاه دانه

تجزیه همبستگی و علیت عملکرد دانه گندم با استفاده از نسل f2 تلاقی های دال آلل نويسنده سیدحسین مروری بر تحقیقات انجام شده بر روی گیاه دارویی سیاه دانه Nigella sativa در تحقیقی مقدار پرولين و

اکنون پرس و جو

ارزیابی عملکرد روغن و دانه دو رقم کلزا در تاریخ کاشتهای SIDir بررسي رابطه بين عملکرد دانه و اجزا آن در

ارزیابی عملکرد روغن و دانه دو رقم کلزا در تاریخ کاشتهای مختلف و محلولپاشی ریزمغذی در دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي رابطه بين عملکرد دانه و اجزا آن در مناسبترين

اکنون پرس و جو

تأثیر کود زیستی بر رشد، عملکرد دانه و اسانس رازیانه عملکرد دانه سنگ خرد ircrush

تأثیر کود زیستی بر رشد، عملکرد دانه و اسانس رازیانه Foeniculum vulgare Mill تحت تنش کم آبیاثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام به منظور بررسی اثر 4 تاریخ کاشت بر عملکرد دانه

اکنون پرس و جو

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه و ویژگیهای روغن ارقام تأثیر محلول پاشی و پرایمینگ بذر با محرک های رشد بر عملکرد

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه و ویژگیهای روغن ارقام کتان روغنی Linum usitatissimum L تأثیر محلول پاشی و پرایمینگ بذر با محرک های رشد بر عملکرد و میزان روغن دانه کتان Linum usitatissimum L

اکنون پرس و جو

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه و ویژگیهای روغن ارقام بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد هیبریدهای ذرت Zea

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه و ویژگیهای روغن ارقام کتان روغنی Linum usitatissimum L بررسی همبستگی ساده در مرحله اول بین FV/FM، FV، Chla Chlab، EC با عملکرد دانه همبستگی مثبت و بالا و با

اکنون پرس و جو

عملکرد دانهعملکرد دانه در تک professoriautacir

موارد یافت شده 17 1 بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کنجد در تراکم های مختلف بیشترین عملکرد دانه و روغن در هیبرید Flamme از تراکم بوته در هکتار و در هیبرید Isostar از

اکنون پرس و جو

اثر پیش تیمار بذر بر صفات مورفوفنولوژیک و عملکرد دانه اثر منگنز بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه ارقام گندم

به منظور بررسی تأثیر پیش 173 تیمار بذر بر صفات مورفوفنولوژیک و عملکرد دانه ژنوتیپ 173 های مختلف به منظور بررسی اثرات سولفات منگنز بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه ارقام گندم، آزمایشی

اکنون پرس و جو

تجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت عملکرد و اجزای تأثیر کود زیستی بر رشد، عملکرد دانه و اسانس رازیانه

تجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام کلزا Brassica napus L تأثیر کود زیستی بر رشد، عملکرد دانه و اسانس رازیانه Foeniculum vulgare Mill تحت تنش کم آبی

اکنون پرس و جو

تجزیه و تحلیل همبستگی و علیت عملکرد دانه و صفات وابسته به عملکرد دانه سنگ خرد ircrush

تجزیه و تحلیل همبستگی و علیت عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در ذرت مقاله 8، دوره 31، شماره 1 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام به منظور بررسی اثر 4 تاریخ کاشت بر عملکرد دانه

اکنون پرس و جو

بررسی عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب دانه ارقام گلرنگ ارزیابی پایداری عملکرد دانه ذرت Zea mays L تحت تاثیر

بررسی عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب دانه ارقام گلرنگ Carthamus tinctorius L در منطقه شیروانبه منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت در تاریخهای کاشت مختلف، آزمایشی به صورت

اکنون پرس و جو

عملکرد دانه در تک professoriautacirاصلاح نباتات عملکرد دانه

بیشترین عملکرد دانه و روغن در هیبرید Flamme از تراکم بوته در هکتار و در هیبرید Isostar از اصلاح نباتات عملکرد دانه نگاهی به اصلاح نباتات اصلاح نباتات

اکنون پرس و جو

اثر هیدروپرایمینگ بذر و رژیم آبیاری بر عملکرد دانه، عملکرد تأثیر کاربرد فیلترکیک نیشکر، کود شیمیایی و کودهای زیستی بر

عملکرد دانه در واحد سطح در حالت هیدروپرایمینگ نسبت به بذور شاهد حدود 35 بیشتر بودبیشترین عملکرد دانه از تلفیق متعادل فیلترکیک و کود شیمیایی حاصل شد

اکنون پرس و جو

اثر تنش خشکی آخر فصل روی عملکرد دانه و برخی خصوصیات اثر هیدروپرایمینگ بذر و رژیم آبیاری بر عملکرد دانه، عملکرد

به منظور ارزیابی عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپ های گندم در شرایط تنش خشکی عملکرد دانه در واحد سطح در حالت هیدروپرایمینگ نسبت به بذور شاهد حدود 35 بیشتر بود

اکنون پرس و جو

تغییرات ژنتیکی برای صفات مورفولوژیک و کمّی مرتبط با عملکرد بررسی نقش سه الگوی كاشت بر عملكرد ذرت Zea mays L دانه ای

به منظور تعیین میزان تنوع ژنتیکی در صفات مورفولوژیک و کمّی موثر بر عملکرد دانه، 99 لاین خالص تاریخ ۸ مرداد ۱۳۸۷ بررسی نقش سه الگوی کاشت بر عملکرد ذرت Zea mays L دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴

اکنون پرس و جو